Thủ tục kiểm toán phần hành thuế và các khoản phải nộp nhà nước
MỤC TIÊU Đảm bảo thuế và các khoản phải nộp NSNN là hiện hữu, thuộc nghĩa vụ thanh toán của DN; đã được ghi nhận chính xác, đầy đủ; được đánh giá và trình bày phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng. I. Thủ tục chung 1. Kiểm… (0 comment)

Thủ tục kiểm toán các khoản phải thu ngắn hạn – dài hạn
Trở lại với series bài viết ” Hướng dẫn thủ tục kiểm toán cơ bản“, hôm nay mình xin tiếp tục với chủ đề thủ tục kiểm toán ” Các khoản phải thu ngắn hạn – dài hạn” MỤC TIÊU Đảm bảo tất cả khoản phải thu KH ngắn hạn/dài hạn là hiện hữu; thuộc… (0 comment)