Thủ tục kiểm toán phần hành phải trả người lao động và các khoản trích theo lương
MỤC TIÊU Đảm bảo các khoản phải trả người LĐ, các khoản trích theo lương là hiện hữu, thuộc nghĩa vụ thanh toán của DN; đã được ghi nhận chính xác, đầy đủ; được đánh giá và trình bày phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng. I. Thủ tục… (0 comment)