Case study 1 : Giảm trừ doanh thu – Thông tư 200 và những kẽ hở
Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và được áp dụng bắt đầu từ năm tài chính 2015. Đây là thông tư được đánh giá là đã giúp chế độ kế toán Việt Nam tiệm cận gần hơn, 40-50% so với Thông lệ và Chuẩn mực quốc tế, nguyên tắc xuyên suốt trong Thông tư… (7 comments)