Thủ tục kiểm toán các khoản phải thu ngắn hạn – dài hạn
Trở lại với series bài viết ” Hướng dẫn thủ tục kiểm toán cơ bản“, hôm nay mình xin tiếp tục với chủ đề thủ tục kiểm toán ” Các khoản phải thu ngắn hạn – dài hạn” MỤC TIÊU Đảm bảo tất cả khoản phải thu KH ngắn hạn/dài hạn là hiện hữu; thuộc… (0 comment)