Thủ tục kiểm toán phần hành doanh thu, chi phí tài chính

Thủ tục kiểm toán phần hành doanh thu, chi phí tài chính
Like Tweet Pin it Share Share Email

MỤC TIÊU

Đảm bảo rằng các khoản doanh thu và chi phí hoạt động tài chính là hiện hữu; được ghi nhận chính xác, đầy đủ, đúng kỳ và được trình bày phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng.

I. Thủ tục chung
Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng.

Trường hợp có thay đổi chính sách kế toán, đơn vị có tuân thủ theo hướng dẫn của CMKT số 29 không.

Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước. Đối chiếu các số liệu trên bảng số liệu tổng hợp với BCĐSPS, sổ cái, sổ chi tiết và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có).
II. Thủ tục phân tích
1. So sánh doanh thu, chi phí hoạt động tài chính năm nay với năm trước, đánh giá tính hợp lý của các biến động lớn. Tìm hiểu và thu thập các giải trình cho các biến động bất thường.
2. So sánh doanh thu và chi phí hoạt động tài chính giữa các tháng (quí) trong năm/kỳ. Tìm hiểu và thu thập các giải trình cho các biến động bất thường.
3. Ước tính chi phí lãi vay dựa trên số dư bình quân của từng khoản vay và lãi suất. Tìm hiểu và thu thập các giải trình nguyên nhân chênh lệch.
4. Ước tính thu nhập lãi cho vay dựa trên số dư bình quân của từng khoản cho vay và lãi suất. Tìm hiểu và thu thập các giải trình nguyên nhân chênh lệch.
5. Xem xét ảnh hưởng của kết quả phân tích đến các thủ tục kiểm tra chi tiết.
III. Kiểm tra chi tiết
1.Thu thập bảng tổng hợp chi tiết doanh thu và chi phí hoạt động tài chính theo khoản mục theo các tháng trong năm:

– Đối chiếu với các tài liệu có liên quan: Sổ cái, sổ chi tiết,…

– Phân tích biến động từng khoản mục doanh thu, chi phí theo tháng, đánh giá tính hợp lý, giải thích nội dung biến động và thực hiện kiểm tra tương ứng.

3.Đọc lướt sổ cái để xác định các nghiệp vụ bất thường (về nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng…). Tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần).
4.Đối chiếu các khoản doanh thu, chi phí đã được kiểm tra tại các phần hành kiểm toán liên quan: tiền, đầu tư tài chính, vay và nợ, chi phí phải trả,…
5.Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm (1): Chọn mẫu các nghiệp vụ để kiểm tra lại cách tính toán (kết hợp với phần hành liên quan như: nợ phải thu, phải trả, vay…).
6.Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại cuối kỳ kế toán (1): Tham chiếu đến các phần hành liên quan (nợ phải thu, phải trả, vay…), so sánh với số liệu đã ghi nhận trên sổ và giải thích các chênh lệch, nếu có.
7.Rà soát các khoản chênh lệch tỷ giá trước thời điểm hoạt động, đảm bảo đã được ghi nhận toàn bộ vào doanh thu/chi phí tài chính.
8.Chọn mẫu kiểm tra các nghiệp vụ về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư, đối chiếu với các biên bản họp và thông báo phân chia lợi nhuận.
 
9.Kiểm tra chọn mẫu tới chứng từ gốc đối với các giao dịch doanh thu/chi phí hoạt động tài chính khác.
10.Kiểm tra tính đúng kỳ:

Đọc sổ chi tiết doanh thu tài chính, chi phí tài chính, tiền mặt, tiền gửi và tờ khai thuế GTGT sau ngày kết thúc kỳ kế toán, xác định các giao dịch không đúng kỳ.

– Xem xét các khoản doanh thu, chi phí tài chính của kỳ trước nhưng được ghi nhận trong kỳ kiểm toán, đánh giá khả năng rủi ro này có thể lặp lại.

11.Đối với các giao dịch với bên liên quan (1): Kiểm tra việc ghi chép, phê duyệt, giá áp dụng,… Lưu ý các giao dịch phát sinh gần cuối kỳ kế toán.

Kết hợp với các phần hành có liên quan để gửi TXN về các giao dịch trong kỳ.

12.Rà soát và tổng hợp các khoản chi phí tài chính không đủ điều kiện là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (phối hợp với phần hành thuế và các khoản phải nộp Nhà nước).
13. Đối chiếu với giấy tờ làm việc các phần hành khác về số liệu kết chuyển: Dự phòng giảm giá cho các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
14.Kiểm tra phân loại và trình bày các khoản doanh thu tài chính, chi phí tài chính trên BCTC.

Xin cảm ơn đã ủng hộ, hãy theo dõi các bài viết của series” Hướng dẫn thủ tục kiểm toán cơ bản”

Hãy theo dõi tôi nhé...sẽ có nhiều thú vị cho bạn đấy !!!

* indicates required
/ ( mm / dd )

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *