Thủ tục kiểm toán phần hành giá vốn hàng bán

Thủ tục kiểm toán phần hành giá vốn hàng bán
Like Tweet Pin it Share Share Email

MỤC TIÊU

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận đầy đủ, chính xác, đúng kỳ và được phân loại, trình bày phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng

I. Thủ tục chung
1.Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng.
2.Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước. Đối chiếu các số liệu trên bảng số liệu tổng hợp với BCĐSPS, sổ cái, sổ chi tiết… và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có).
II. Thủ tục phân tích
1.So sánh giá vốn hàng bán (tổng hợp và chi tiết theo sản phẩm, dịch vụ, khu vực…) năm nay với năm trước trên cơ sở kết hợp với doanh thu, tỷ lệ lãi gộp. Giải thích biến động bất thường.
2.So sánh giá vốn hàng bán hàng tháng trong năm của từng loại sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở kết hợp với doanh thu, tỷ lệ lãi gộp. Giải thích những biến động lớn trong cơ cấu chi phí và giá vốn.
3.So sánh từng loại hình chi phí SXKD theo từng tháng với báo cáo sản xuất.
4.So sánh từng khoản mục chi phí trong giá vốn như: nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài,… của năm nay/kỳ này so với năm/kỳ trước và với kế hoạch.
5.Kiểm tra sản xuất định mức của DN của từng yếu tố chi phí để xác định có cần hạch toán theo sản xuất thấp hơn định mức không.
III. Kiểm tra chi tiết
1.Thu thập bảng tổng hợp chi phí XSKD theo yếu tố năm nay/năm trước. Đối chiếu số liệu với các tài liệu liên quan (sổ cái, sổ chi tiết, BCĐSPS, BCTC).
2.Đọc lướt sổ cái để xác định các nghiệp vụ bất thường (về nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng…). Tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần).
3.Các thủ tục kết hợp với phần kiểm toán HTK (D500)
3.1Đối chiếu giá vốn hàng bán với số ước tính dựa trên số phát sinh tương ứng trên các tài khoản HTK và chi phí sản xuất tập hợp trong năm, theo công thức:

 

Giá vốn hàng bán = SPDD đầu kỳ + Thành phẩm đầu kỳ + Hàng hóa đầu kỳ + Chi phí sản xuất (chi phí mua hàng hóa) phát sinh trong kỳ – SPDD cuối kỳ – Thành phẩm cuối kỳ – Hàng hóa cuối kỳ + dự phòng giảm giá hàng tồn kho đầu kỳ – dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ

3.2Đối chiếu giá vốn hàng bán (từng tháng, từng mặt hàng) đã ghi nhận giữa sổ cái với báo cáo NXT thành phẩm, hàng hóa.
3.3Kiểm tra cách tính giá xuất kho của các/một số mã HTK xuất bán trong kỳ.
4.Kiểm tra tính phù hợp giữa doanh thu và giá vốn (kết hợp với phần kiểm toán doanh thu G100): Đối chiếu số lượng hàng bán giữa báo cáo NXT và báo cáo bán hàng; hoặc chọn mẫu các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu để kiểm tra đến giá vốn tương ứng.
5.Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ sau (nếu có):

– Các khoản điều chỉnh HTK theo kiểm kê thực tế;

– Điều chỉnh HTK do đánh giá lại dự phòng;

– Các khoản chi phí chung vượt định mức được hạch toán vào giá vốn hàng bán;

– Các khoản điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán.

6.Kiểm tra các nghiệp vụ kết chuyển thẳng chi phí vào giá vốn hàng bán không qua khâu tính giá thành sản phẩm, dịch vụ như:

– Các khoản hao hụt, mất mát của HTK sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra;

– Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ do mức sản xuất thực tế dưới mức công suất bình thường;

– Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành;

– Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ đầu vào không được khấu trừ;

– Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư;

 

7.Kiểm tra để đảm bảo không có khoản chi phí nào liên quan đến việc hình thành TSCĐ hoặc không phục vụ cho hoạt động SXKD bao gồm trong chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung.
8. Kiểm tra giao dịch với các bên liên quan.
9.Kiểm tra phân loại và trình bày các khoản giá vốn hàng bán trên BCTC.

Xin cảm ơn đã ủng hộ, hãy theo dõi các bài viết của series” Hướng dẫn thủ tục kiểm toán cơ bản”

Theo VACPA

Hãy theo dõi tôi nhé...sẽ có nhiều thú vị cho bạn đấy !!!

* indicates required
/ ( mm / dd )

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *