Thủ tục kiểm toán phần hành thu nhập, chi phí khác

Thủ tục kiểm toán phần hành thu nhập, chi phí khác
Like Tweet Pin it Share Share Email

MỤC TIÊU

Đảm bảo rằng các khoản thu nhập và chi phí khác là hiện hữu; được ghi nhận chính xác, đầy đủ, đúng kỳ và được trình bày phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng.

I. Thủ tục chung
1.Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng.
2.Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước. Đối chiếu các số liệu trên bảng số liệu tổng hợp với BCĐSPS, sổ cái, sổ chi tiết và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có).
II. Thủ tục phân tích
So sánh các khoản thu nhập khác, chi phí khác năm nay với năm trước, đánh giá tính hợp lý của các biến động lớn.
III. Kiểm tra chi tiết
1. Thu thập bảng tổng hợp chi tiết thu nhập khác, chi phí khác theo khoản mục, đối chiếu với các tài liệu có liên quan: Sổ cái, sổ chi tiết,…
2. Đọc lướt sổ cái để xác định các nghiệp vụ bất thường (về nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng…). Tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần).
3. Kiểm tra tới chứng từ gốc đối với các khoản thu nhập, chi phí khác có giá trị lớn. Đánh giá tính hợp lý của việc ghi nhận.
4. Đối với thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (1): Kiểm tra chi tiết các chứng từ liên quan và tính đúng đắn của các bút toán điều chỉnh liên quan đến nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, thu nhập và chi phí thanh lý. Tham chiếu đến phần hành TSCĐ.
5. Kiểm tra tính phù hợp của các khoản thu nhập khác với chi phí khác (nếu có).
6. Kiểm tra hàng khuyến mãi nhận được trong kỳ, trong đó đảm bảo:

– Giá trị hàng khuyến mãi được ghi nhận hợp lý

– Hàng khuyến mãi không đi kèm với điều kiện mua hàng tương ứng.

7. Kiểm tra các khoản chênh lệch tăng/giảm của các tài sản góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết…
8. Kiểm tra các nghiệp vụ:

– Phân bổ chênh lệch lãi của nghiệp vụ bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính;

– Chênh lệch lãi (lỗ) do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác;

– Hoàn nhập dự phòng phải trả;

– Vật tư, hàng hóa, TSCĐ được biếu tặng;

– Các khoản thuế được ngân sách Nhà nước giảm hoặc hoàn lại.

9. Đối với các giao dịch với bên liên quan (1): Kiểm tra việc ghi chép, phê duyệt, giá áp dụng,… Lưu ý các giao dịch phát sinh gần cuối kỳ kế toán.

Kết hợp với các phần hành có liên quan để gửi TXN về các giao dịch trong kỳ.

10. Rà soát và tổng hợp các khoản chi phí khác không đủ điều kiện là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (phối hợp với phần hành thuế và các khoản phải nộp Nhà nước).
11. Kiểm tra phân loại và trình bày các khoản thu nhập khác, chi phí khác trên BCTC.

 

Theo VACPA

Hãy theo dõi tôi nhé...sẽ có nhiều thú vị cho bạn đấy !!!

* indicates required
/ ( mm / dd )

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *